Foreningens vedtægter

Vedtægter for foreningen De Historiestuderende

Som vedtaget på generalforsamlingen d. 14. September 2016

§ 1. Navn
Foreningens navn er De Historiestuderende, forkortet DHS.

§ 2. Hjemsted
Foreningen har hjemsted på Københavns Universitet Amager, Humanistisk Fakultet, Saxo- Instituttet, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

§ 3. Formål af 1910
Foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke faglige interesser og skabe et kammeratligt samvær.

§ 4. Medlemmer
Medlemmer af DHS er alle historiestuderende ved SAXO-Instituttet, herunder tilvalgsstuderende, der har betalt et indmeldelsesgebyr. Medlemsskabet ophører ved endegyldig udmeldelse af universitetet. Stk. 2. Indmeldelsesgebyret er 20. kr.
Stk. 3. Studerende indskrevet på historiestudiet pr. 3/3/2016 er medlemmer af DHS uden betaling af indmeldelsesgebyr.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i starten af hvert semester.
Stk. 3. Alle foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel. Dette sker ved udsendelse af tid, sted og forslag til dagsorden til Histopslag eller lignende. Stk. 5. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som min. indeholde følgende punkter:
D valg af ordstyrer og referent
D formandens beretning
D godkendelse af det senest reviderede regnskab
D indkomne forslag
D valg af formand D valg af næstformand
D valg af kasserer D valg af intern revisor
D valg til bestyrelsen

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt min. 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. Stk. 2. Foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 eller mindst 40 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Stk. 3. Der indkaldes efter samme regler som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 4. Dagsordenen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
D valg af ordstyrer og referent
D indkomne forslag

§ 7. Valgbestemmelser Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt.
Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer. Stk. 3. Hvor ikke andet er opført i vedtægterne, træffes alle beslutningerne på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Stk. 4. Ved stemmelighed på yderste mandat træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem disse.

§ 8. Regnskabsåret
Regnskabsåret er halvårligt og fremlægges ved generalforsamlingen. Regnskabsåret er opdelt i to perioder: 1. februar – 31. juli og 1. august – 31. januar.
§ 9. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Antallet af øvrige bestyrelsesmedlemmer er maks. 14.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningens arbejde mellem generalforsamlingerne. Stk. 4. Kasseren tegner foreningen udadtil
Stk. 5. Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer af bestyrelsen samt foreningens frivillige. Stk. 6. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§ 10. Opløsning
Beslutning om opløsning af DHS skal vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Hvis foreningen opløses, beslutter generalforsamlingen, hvilke studenterrelaterede formål kapitalen skal gå til.

§ 11. Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske med 2/3 flertal på en lovligt indkaldt generalforsamling.
Stk 2. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.